Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Po udzieleniu kredytu

Podpisanie umowy kredytowej z bankiem oraz uruchomienie kredytu nie oznacza końca całego procesu kredytowego. Umowa kredytowa narzuca na kredytobiorcę obowiązki które należy wypełniać w trakcie jej trwania. Ponieważ pojawia się kilka istotnych kwestii do załatwienia w tym zakresie, najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie terminarzu, dzięki któremu nie zostaną przeoczone żadne czynności jakie narzucone zostają umową kredytową.

Terminarz kredytobiorcy

A) Rynek pierwotny

Po uruchomieniu kredytu

 1. Złożenie i opłacenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki - patrz niżej przyspieszenie procedury po przeniesieniu własności aktem notarialnym, zaraz po złożeniu wniosku o założenie KW - zazwyczaj wynika z umowy z deweloperem
 2. Złożenie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym - patrz niżej - Podatek PCC
 3. Dostarczenie aktu notarialnego do banku zgodnie z zapisem umowy kredytowej
 4. Dostarczenie do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki zgodnie z zapisem umowy kredytowej - ok. 6 miesięcy po akcie notarialnym
 5. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w zależności od stopnia zaawansowania przed uruchomieniem kredytu lub po akcie notarialnym
 6. Zakończenie i rozliczenie inwestycji lub remontu/wykończenia zgodnie z zapisami umowy kredytowej
B) Rynek wtórny

Przed uruchomieniem kredytu

 1. Dostarczenie do banku aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości
 2. Złożenie i opłacenie w sądzie wniosku o założenie księgi wieczystej (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 3. Złożenie i opłacenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki - patrz niżej przyspieszenie procedury
 4. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Po uruchomieniu kredytu

 1. Złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym - patrz niżej - Podatek PCC 14 dni od wystawienia przez bank oświadczenia o ustanowieniu hipoteki - zazwyczaj oświadczenie wystawiane jest przy umowie kredytowej
 2. Dostarczenie do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ok. 6 miesięcy po terminie aktu notarialnego
 3. Zakończenie i rozliczenie inwestycji lub remontu/wykończenia zgodnie z zapisami umowy kredytowej

Należy pamiętać, iż część z tych czynności ma wpływ na wysokość kosztów jakie są ponoszone w związku z zaciągniętym kredytem. Przykładowo: po uzyskaniu aktu notarialnego potwierdzającego własność, należy złożyć wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym prędzej będzie można dostarczyć do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki co wiąże się ze zniesieniem opłaty za ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenie to występuje jako podniesienie marży kredytu lub procentowo płatne od salda kredytu. Zdjęcie ubezpieczenia pomostowego musi nastąpić w momencie uprawomocnienia się wpisu hipoteki. Jeżeli odpis zostanie dostarczony z opóźnieniem, bank zwraca nadpłacone ubezpieczenie, zmniejszając ratę lub saldo kredytu.

Koszty po uruchomieniu kredytu

Opłaty jednorazowe

W sądzie

 • opłata za założenie księgi wieczystej - 60 zł
 • opłata za wniosek o wpis w Księdze Wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego - 200 zł
 • opłata za wniosek o wpis ograniczonego prawa rzeczowego (w tym hipoteki zwykłej lub kaucyjnej) - 200 zł
 • opłata za wykreślenie wpisu w Księdze Wieczystej - 100 zł

W Urzędzie Skarbowym

 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 (ustanowienie hipoteki) - patrz niżej - Podatek PCC
Cykliczne koszty kredytu:
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - płatne rocznie (przeważnie ok. 0,09% wartości nieruchomości)
 • ubezpieczenie na życie (jeżeli dotyczy) - płatne miesięcznie lub rocznie
 • ubezpieczenie brakującego wkładu własnego (jeśli dotyczy) - płatne w zależności od banku - jednorazowo, co 3 lub 5 lat
 • koszty inspekcji i wyceny nieruchomości (jeżeli dotyczy)

Gdzie i kiedy opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

A) PCC od ustanowienia hipoteki

Kto jest płatnikiem podatku?
Płatnikiem jest osoba, która podpisała oświadczenie woli wydane przez bank kredytujący
Ile mamy czasu na zapłacenie podatku?
14 dni od złożenia podpisanego oświadczenia woli
Ile wynosi podatek?
19 zł - hipoteka kaucyjna
0,1% kwoty zabezpieczonej wartości - hipoteka zwykła
W którym Urzędzie skarbowym?
US właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
Co gdy bank wymaga dwóch hipotek jednocześnie?
Opłacić należy obie formy hipoteki oraz złożyć dwie deklaracje.

B) PCC od przeniesienia własności

W każdym przypadku płatnikiem musi być notariusz, u którego ponosi się koszt podatku PCC. Deklaracje opłacenia podatku składa notariusz.

Przyspieszenie procedury wpisania hipoteki do księgi wieczystej

W celu skrócenia okresu oczekiwania na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej wraz z wnioskiem o ustanowienie hipoteki można złożyć podanie o przyspieszenie postępowania. Pozytywnie rozpatrzona prośba może znacznie przyspieszyć procedurę, która standardowo trwa od 3 do 6 miesięcy.

Jak napisać podanie?

Kluczową kwestią jest ustalenie adresata, czyli osoby właściwej do rozpatrzenia takiej prośby. Wniosek powinien być zaadresowany do przewodniczącego właściwego wydziału ksiąg wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości.

Jak ustalić adresata?

Adres sądu oraz właściwy wydział ksiąg wieczystych znajduje się na samym początku wypisu księgi wieczystej danej nieruchomości. Nazwisko przewodniczącego właściwego wydziału ksiąg wieczystych, można ustalić dzwoniąc do sekretariatu sądu lub wyszukując na stronach internetowych np. dla sądów dla Warszawy i okolic jest to adres: www.hipoteka.waw.pl

Jak opisać swoją sprawę (meritum)?

W zależności od tego, czy wniosek o ustanowienie hipoteki został złożony w akcie notarialnym przez notariusza, czy samodzielnie, należy podać odpowiednio datę aktu, numer repertorium oraz nazwisko notariusza lub sygnaturę wniosku. Następnie podając nr księgi wieczystej należy wnioskować o przyspieszenie ustanowienia hipoteki. Analogicznie sytuacja wygląda w sytuacji kiedy księga wieczysta będzie dopiero zakładana, wtedy prośba powinna dotyczyć przyspieszenia założenia księgi wieczystej wraz z ustanowieniem właściwej hipoteki.

Jak przekonać sąd do przychylenia się do prośby?

Aby przekonać sąd do pozytywnego rozpatrzenia podania należy podać powody, dla których wnioskuje się o przyspieszenie. Kwestią najbardziej oczywistą jest podwyższona rata kredytowa (ubezpieczenie pomostowe), ale nie zawsze taka argumentacja jest przekonywująca. Dlatego warto powołać się przy tym na inne czynniki (jeśli zachodzą) np. pogorszona sytuacja materialna w kontekście podwyższonej raty kredytowej czy inne względy osobiste. Ponadto warto pamiętać o pozostałych niezbędnych elementach pisma takich jak określenie nadawcy ( z adresem) oraz czytelny podpis. W zależności od sądu odpowiedź na tak skonstruowane podanie można otrzymać listownie lub na podstawie informacji uzyskanej telefonicznie w sekretariacie sądu.

* - pola wymagane* - pola wymagane* - pola wymaganeAby wyświetlić historię musisz się zalogować